MENTORS

Ajit Veerappan
Anjana Vivek
Aravind Pai
Arun Patre
Arvind Vasu
Ashok Chandavarkar
Ashutosh Wakankar
Bharath Haridas
Chitra Hariharan
Dr. Giri Krishna
Dr. Krishna Mikkilineni
Dr. Manish Gupta
Dr. Satya Gupta
Hari Shashank
Jei Narayanan
Jitendranath Patri
K Ganapathy Subramanian
Kishore Kumar
Madhusudhan V Atre
Mahima Jinah Kim
Malavika R Harita
Naveen Lakkur
Neel Sinha
Pradip R Subramaniam
Praveen Kanipakam
Ravi Pagar
Ravi Raman
Ravi Thakur
Sameer Sawarkar
Sandeep Raizada
Sathya Prasad
Shivram Sankaran
Shobha Shankar
Shreyas Chandra
Shwetambari Rao
Song Pan
Sowmya Keshava
Sridhar Nagarajachar
Srinivas Rao
Uday Ramachandran
Vaibhav Tewari
Vaitheeswaran K
Veena SujayKumar
Vijay Mantri
Vipul Singh
Vishal Ramaswamy